Home page
   
 
 
consultoria
formació

Serveis de consultoria

01. Anàlisi i Optimització de Processos i Sistemes

02. Equips Humans

03. Assessorament Legal

04. Assessorament Econ˛mic-Financer

05. Gestió de la Qualitat

06. InformÓtica i Comunicaciˇ

07. MÓrqueting i EstratŔgies

08. Medi Ambient

09. Prevenciˇ de Riscos Laborals

10. AnÓlisi Outsourcing
01. Análisis y Optimización de Procesos y Sistemas
• Anàlisi i Optimització de Compra
• Anàlisi i Optimització de Processos Productius
• Anàlisi i Optimització de Logístiques
• Anàlisi i Optimització d’Estat Financer
• Anàlisi i Optimització de Costos
• Anàlisi i Optimització d’Existència i sortida al mercat d’obsolet
• Anàlisi i Optimització de Sistema Administratiu
• Anàlisi i Optimització de Sistema de Seguretat
• Anàlisi i Optimització de Xarxes Comercial

arriba

02. Equipos Humanos
• Selecció de Personal
• Auditoria de RR.HH.
• Anàlisi i Optimització de Funció Directiva
• Valoració de Llocs i Política Retributiva
• Servei de Recol·locació
• Gestió Laboral
• Servei de Traducció


arriba

03. Assessorament Legal
Contratació
. Negociació
. Redacció de contractes i documents
. Extinció de relacions


Resolució de conflictes
. Acords extrajudicials
. Procediments extrajudicials
. Arbitratge
. Procediments judicials


Dret societari
. Constitució de societats
. Convocatòria i celebració de Consells d’Administració i Juntes Generals
. Acord dels òrgans societaris (canvis de sistemes d’administració, reduccions i ampliació de capital, emissió d’obligacions convertibles o no en accions, amb o sense prima d’emissió, etc.)
. Impugnació d’acords socials
. Accions socials i individuals de responsabilitat contra els administradors socials
. Remuneracions dels administradors socials
. Dissolució, Liquidació, Fusió pròpia o impròpia, Escissió, etc.
. Unions Temporals d’Empresa, Agrupacions d’Interès Econòmic, Joint-Ventures, etc.


Dret immobiliari
. Estratègia jurídica i negociació per a la realització de tota classe d’operacions immobiliàries.
. Precontractes, Opcions, Compres de cosa futura, Arres (confirmatòries, penitencials i penals), Compravenda de terrenys, solars, immobles, condicions suspensives i resolutòries, etc.
. Venda d’oficines i naus per a la seva reforma i posterior readquisició en arrendament
. Leasings immobiliaris
. Arrendaments d’oficines i naus industrials
. Divisió en Propietat horitzontal, aprofitament per torns, etc
. Hipotecari registral


Contractació mercantil
. Adquisició d’empreses o actius empresarials (cartes d’intencions, negociació, contractes, riscos fiscals i laborals, garanties, etc.)
. Auditories Jurídiques (Due Diligence)
. Lletres de canvi i pagarés
. Contractes de confirming, de factoring i de leasing
. Contractes de transport en les seves diferents modalitats
. Cessions de crèdit, fiances, penyores, avals a primer requeriment, cartes de patrocini, etc.
. Contractes d’alta direcció


Altres serveis
. Suspensions de pagaments i Fallides
. Inversions estrangeres
. Registre i actualització de fitxers davant l’Agència de Protecció de Dades
. Assessorament general en relació a la recollida, tractament, emmagatzematge, cessió i transferència de dades personals
. Auditoria sobre el compliment de la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal
. Confidencialitat en relació a l’accés de tercers a les dades personals
. Manuals de Seguretat
. Contractes amb l’encarregat del tractament de les dades personals
. Defensa davant reclamacions de consumidors i d’Administracions públiques
. Expedients administratius davant l’Agència de Protecció de Dades
. Transferència de dades a altres països


arriba

04. Assessorament Econòmic-Financer
• Gestió Financera
• Gestió comptable i tributària
• Auditories de Comptes
• Reconversió de deute
• Recerca de finançament
• Tramitació de subvencions
• Recerca d’assegurances05. Gestió de la Qualitat
• ISO 9001:2000
• Auditories Internes
• Sistema d’Atenció al Client
• Manteniment del Sistema de Gestió de la Qualitat
• Sistema Integrat


arriba

06. Informàtica i Comunicació
• Instal•lació d’equips i components
• Imatge Corporativa i Màrqueting Visual
• Sistemes de Protecció de Dades
• Disseny i Desenvolupament de pàgina Web
• Anàlisi i Optimització de la seva pàgina Web
• e-commerce
07. Màrqueting i Estratègies
• Pla de Màrqueting
• Cultura de Màrqueting en l’empresa
• Estudis de Mercat
• Satisfacció e Clients
• Posicionament
• Llançament de Nous Productes
• Establiment de Xarxa Comercial
• Campanyes de Publicitat


arriba

08. Medi Ambient
• Diagnòstic Mediambiental
• Estudi de Minimització de Residus Perillosos
• Manteniment del Sistema de Gestió Mediambiental
• Sistema Integrat
09. Prevenció de Riscos Laborals
• Plans de Seguretat
• Prevenció en la Salut
• Avaluació de Riscos
• Adequació de la Maquinària
• Plans d’Autoprotecció

arriba

10. Anàlisi Outsourcing
• Serveis Màrqueting
• Personal
• Gestió Departament de RR.HH.
• Transport
• Preparació de Comanda
• Devolució de Productes
• Atenció al Client
• CRM
arriba