Home page
   
   
La nova Llei d’Arbitratge a Espanya:
La Llei 60/2003, recentment instaurada, potencia el sistema arbitral de solució de conflictes. Es tracta no només d’actualitzar aquest instrument jurídic, que permet la solució de conflictes al marge dels jutjats i tribunals, sinó de potenciar-lo, augmentant considerablement la seva eficàcia, com alternativa a la resolució de divergències en el món empresarial al que està especialment dirigit.

Règim simplificat de la comptabilitat:
Pel Reial Decret 296/2004, de 20 de febrer, s’aprova el règim simplificat de la comptabilitat, (B.O.E. de 27 de febrer).

En què consisteix aquest règim?:
El règim simplificat de la comptabilitat permet, als subjectes comptables que compleixin els requisits establerts a aquest efecte, optar per la utilització:
- Del model del Llibre Diari simplificat
- Dels models de Comptes Anuals simplificades i dels criteris de registre simplificats.
En qualsevol cas, deurà aplicar-se el PGC i la resta de disposicions de desenvolupament en matèria comptable de l’ordenament jurídic mercantil, sense perjudici del previst en el Reial Decret 296/2004 respecte dels Comptes Anuals simplificats i les normes de valoració simplificades.


Importants modificacions al sistema de formació contínua:
El nou Reial Decret 1046/2003 regula de forma més àgil i coordinada les distintes iniciatives de formació contínua, el seu funcionament i finançament. La formació professional contínua té com a finalitat proporcionar als treballadors ocupats la formació que puguin necessitar al llarg de la seva vida laboral amb la finalitat de que obtinguin els coneixements i pràctiques adequats als requeriments que a cada moment precisin les empreses i permeti comptabilitzar la seva major competitivitat amb la millora de la capacitació professional i la promoció individual del treballador.
Seran beneficiaris de la formació contínua a través de la participació en les accions formatives, entre uns altres, els treballadors assalariats que pretén els seus serveis en empreses privades o entitats públiques empresarials i cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional. Així mateix, podran participar els treballadors fixos discontinus en els períodes de no ocupació. Els treballadors que accedeixin a la situació d’atur quan es trobin en període de formació i els treballadors acollits a regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió d’ocupació per expedient autoritzat.