Home page
   
     
L’entorn empresarial i institucional és cada dia més exigent i canviant. Factors com la:
- Reducció de costos
-
Exigències normatives
-
Internacionalització econòmica
- D
esenvolupament en I + D

Fan que la competitivitat es fonamenti en una estratègia cada dia més exhaustiva i àmplia i que aquests siguin elements necessaris però no suficients per a tenir èxit.. Altres factors claus per a crear valor afegit, són:
- Constant innovació
- Millores de gestió i de control
- Formació continua
- Externalització dels serveis

És per això, que enfront totes aquestes exigències actual neix REID CONSULTORES, entitat que pretén donar un assessorament global de suport a les empreses, en les diferents àrees de consultoria i formació.

REID CONSULTORES
, és la consultoria dinàmica, que ofereix un Servei Integral Innovador, d’alta qualitat, gràcies a la més àmplia gamma d’assessors especialitzats, en les diferents àrees professionals, reunits en la mateixa estructura..

REID CONSULTORES
, a partir d’una anàlisi global detecta les millores possibles en la gestió empresarial i defineix les prioritats bàsiques i més importants, que amb el suport de la direcció, es deuran desenvolupar per a racionalitzar els seus costos i millorar la rendibilitat del seu negoci.